Portal de Transparencia

Para garantir o exercicio do dereito de acceso dos cidadáns á información pública, tal e como sinala a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia , Acceso á Información Pública e o Bo Goberno , creouse o presente Portal de Transparencia, que pon a disposición dos cidadáns a información pública contida no mesmo en condicións de libre acceso.