Política de Privacidade e Confidencialidade

A través do presente aviso, coralderuada.com, informa os usuarios do sitio www.coralderuada.com, en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD) sobre a súa política de protección de datos persoais coa finalidade de que estes decidan de forma expresa, libre e voluntaria, se desexan facilitarlle os datos persoais que lle son solicitados.

Por dato de carácter persoal entenderase calquera información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica ou de calquera outro tipo, susceptible de recollida, rexistro, tratamento ou transmisión concernente a unha persoa física identificada ou identificable.

coralderuada.com modificará a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquera cambio lexislativo, regulamentario, ou coa finalidade de adaptar dicha política ás instrucións ditadas pola Axencia de Protección de Datos. Neste sentido, coralderuada.com recomenda aos usuarios ou visitantes a lectura periódica destas políticas co fin de que os usuarios poidan coñecer os cambios que nas mesmas efectúense.

A recollida de datos persoais, o tratamento e a súa utilización posterior suxéitanse á lexislación vixente en España en materia de protección de datos, establecida pola Lei Orgánica 15/1999, 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais (en diante LOPD) e a súa normativa complementaria e de desenvolvemento. Só coralderuada.com será responsable e garantirá a confidencialidade e seguridade respecto dos datos de carácter persoal que solicite ao usuario ou visitante a través da páxina web www.coralderuada.com

Recollida e finalidade do tratamento dos datos dos usuarios

Mediante o enchemento dos formularios existentes na páxina web, os usuarios dos servizos ofrecidos na páxina e os visitantes da mesma consenten que tanto os datos cumprimentados nos devanditos formularios así como todos aqueles datos xerados pola prestación dos servizos e contidos ofrecidos na páxina, sexan tratados nun ficheiro responsabilidade de coralderuada.com, coa finalidade de:

 • facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web
 • prestar, xestionar, administrar, ampliar e mellorar os servizos e/ou contidos ofrecidos na páxina
 • adecuar devanditos servizos ás preferencias e gustos dos usuarios
 • o estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes
 • o deseño de novos servizos relacionados cos devanditos servizos ou contidos
 • a xestión de incidencias e mantemento da páxina web
 • aquelas accións necesarias para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación contractual que o usuario ou visitantes da páxina manteña con coralderuada.com

coralderuada.com informa os usuarios e visitantes da páxina que o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos de carácter persoal que lle sexan solicitados nos formularios de acceso e rexistro aos servizos e/ou contidos ofrecidos na páxina web, seralle advertido no momento de recollida dos mesmos a través de avisos visuais tales como xanelas flotantes, colocación de asteriscos ou símbolos xunto ao dato solicitado, ou medios análogos aos anteriormente citados con carácter meramente delimitativo.

A negativa para fornecer os datos persoais solicitados, a entrega de datos inexactos ou de datos incompletos, podería ocasionar a prestación inadecuada, ineficiente, defectuosa ou a non prestación dos servizos e/ou contidos ofrecidos aos usuarios e visitantes.

Cesión e acceso aos datos persoais dos usuarios

coralderuada.com non cederá información a terceiros provedores de servizos, que actúen ou non a través da páxina web sen o consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos expresamente regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD:

 1. Cando a cesión está autorizada nunha lei
 2. Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público
 3. Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas
 4. Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas
 5. Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación

No caso de que se solicitase ao usuario ou visitante datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, coralderuada.com informaralles de forma expresa, precisa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Dereitos que asisten ao usuario como titular dos seus datos persoais

Así mesmo, coralderuada.com informa o usuario ou visitante que en todo momento poderá decidir sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal, podendo coñecer que datos foron solicitados e tratados por coralderuada.com sobre a súa persoa; rectificar a información que resulte inexacta; cancelar devanditos datos ou opoñerse ao seu tratamento, nos casos legalmente establecidos.

O exercicio destes dereitos por parte do usuario ou visitante deberá realizarse dirixindo unha comunicación escrita, xunto coa fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou outro medio válido en dereito que acredite a identidade do usuario, á seguinte dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Dita comunicación conterá a seguinte información:

 • Nome e apelidos do usuario
 • Petición en que concreta a solicitude
 • Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del usuario
 • Documentos acreditativos da petición que formula, no seu caso

coralderuada.com pon en coñecemento dos usuarios ou visitantes que o exercicio destes dereitos é personalísimo, polo que unicamente o propio usuario ou visitante poderá exercer devanditos dereitos respecto dos datos persoais dos que é lexítimo titular. Con todo, e nos casos en que excepcionalmente se admita, o represente autorizado do usuario ou visitante poderá exercitar os dereitos que a leste asístenlle nos termos expostos, sempre que acompañe a mencionada comunicación co documento acreditativo de tal representación.

Cookies

A páxina web www.coralderuada.com emprega "cookies" cando un usuario ou visitante navega polas páxinas da web coa finalidade de axilizar o servizo ofrecido, identificando coa máxima celeridade a cada usuario ou visitante. As "cookies" son códigos que o servidor introduce no disco duro do computador para identificar o usuario. As "cookies" asócianse unicamente cun usuario anónimo, non permitindo acceder a datos de carácter persoal, a datos do disco duro do usuario ou visitante, nin ler as "cookies" creados por outros prestadores de servizos da sociedade da información. Se o usuario ou visitante non desexa que se instale no seu disco duro unha "cookie", debe configurar o seu navegador para non recibilas ou para que reciba un aviso en pantalla cada vez que se lle solicite a instalación dunha "cookie" polo que desde coralderuada.com suxírese ao usuario a consulta do manual do navegador que empregue para visualizar as páxinas da web.

CORAL DE RUADA
Rúa da Paz, nº 9
32005 - OURENSE
Galicia - España
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.